Leeswijzer

Voor u ligt de Eerste Bestuursrapportage over het jaar 2017. Hierin zijn de momenteel bekende afwijkingen op de in de Begroting 2017 opgenomen doelstellingen verwoord. Deze rapportage bestaat uit een inhoudelijk deel en een financieel deel.
In de Tweede Bestuursrapportage 2017 zal meer uitgebreid op de voortgang worden ingegaan en zal eveneens een prognose van het te verwachten jaarrekeningresultaat 2017 worden gemaakt.