Vitaal en sociaal Breda Berap

Programma 1. Vitaal en Sociaal Breda

Afwijkingen programma en thema's

Op de inhoudelijke beleidsdoelstellingen van de thema's "Opgroeien" en "Leven" zijn per de peildatum van 1 april 2017 geen noemenswaardige afwijkingen te melden.

Thema Leren, ontwikkelen en werken
Bijzondere bijstand: de uitgaven voor bijzondere bijstand zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Dit is een landelijke tendens, vooral veroorzaakt door de enorme groei van het aantal mensen onder bewindvoering. Naar verwachting zal om deze reden ook in 2017 sprake zijn van een tekort op beschikbare budget. Dit tekort zal worden gedekt uit de reserve Sociaal Domein.
Wet BUIG: met de Raad is gecommuniceerd dat bij het bekend worden van het nader voorlopige budget BUIG een eerste resultaatprognose zal worden afgeven en dat de Raad hierover wordt geïnformeerd in deze Eerste Bestuursrapportage. In de paragraaf Financiële voortgang elders in deze rapportage wordt hier verder op ingegaan.

Thema Betrokken zijn
Huishoudelijke verzorging: In de bijlage (Gegevensset Sociaal Domein) leest u de cijfers en ontwikkelingen. Het aantal cliënten HV neemt toe en tevens is de zwaarte van de zorg gestegen. Dat heeft effect op de eerder afgesproken tarieven met de zorgaanbieders. We zijn in gesprek met de aanbieders van huishoudelijke zorg in Breda om tot oplossingen te komen. Een oplossingsrichting hiervoor ligt mogelijk in de incidentele middelen HHT die wij van het ministerie ontvangen.
Alfa cheque: Het ministerie van VWS heeft eind 2016 bepaald dat de huishoudelijke hulp via de Bredase Alfacheque vanaf 1 januari 2018 niet keer kan bestaan binnen de Wmo. Het lopende begrotingsjaar gebruiken we als overgangsjaar. In het voorjaar zijn er bijeenkomsten geweest voor alle huidige alfahulpen. In deze sessies zijn ze geïnformeerd over het te volgen proces in 2017 en waren de aanbieders en Sociale Verzekeringsbank aanwezig met informatie over werken met PGB.  Eind februari is er een team klantmanagers samengesteld om alle alfacheque klanten te benaderen. Zij zijn in maart gestart met het leggen van de eerste contacten met klanten van alfacheque. Inmiddels is er met circa 400 klanten gesproken, waarvan circa 200 volledig afgehandeld. In de overleggen met de aanbieders is duidelijk geworden dat een groot aantal hulpen een keuze heeft gemaakt. Het proces loopt op schema om de klanten en hulpen in dit lopende jaar te begeleiden naar Zorg in Natura of PGB. 

Thema Ontmoeten
Wijkimpuls: voor de uitvoering van Wijkimpuls is € 1 miljoen aan gemeentelijke middelen beschikbaar gesteld. De middelen kunnen worden ingezet voor initiatieven die zijn voorgelegd aan het Wijkplatform van de betreffende wijkimpulswijk. Het wijkplatform geeft hierover advies. Op de peildatum 1 april 2017 zijn nog geen initiatieven gehonoreerd en is er zodoende nog niets uitgegeven. De verwachting is wel dat in het tweede kwartaal een aantal initiatieven gehonoreerd wordt. Voor 1 juli 2017 wordt het proces  wijkplatforms, inclusief wijkimpuls, geëvalueerd.  Op basis van de evaluatie wordt bezien hoe hier vervolg aan wordt gegeven.

Thema Thuis
Beschermd wonen: sinds begin 2017 worden ook voor mensen met een lichte verstandelijke beperking indicaties voor beschermd wonen afgegeven.

Externe ontwikkelingen

De geschetste externe ontwikkelingen in het programma behoeven geen aanpassing per de peildatum van 1 april 2017.