Duurzaam wonen in Breda Berap

Programma 3. Duurzaam wonen in Breda

Afwijkingen programma en thema's

Thema Bereikbaar Breda
In afwijking van de begroting wordt in 2017 gestart met de uitvoering van het zogeheten “Bossche” taximodel. In de Voorjaarsnota 2017 is hiervoor eenmalig een bedrag opgenomen en een structureel bedrag voor 2018. Voor 2017 gaat het om een bedrag van circa € 70.000. Binnen het meerjarenperspectief van de Voorjaarsnota is met dit eenmalige bedrag rekening gehouden.
Risico: De afwikkeling van het project HOV-Busbaan/Viaduct Doornboslaan is nog niet afgerond. Met dit risico is rekening gehouden bij het gemeentelijke risicoprofiel en het daarmee samenhangende weerstandsvermogen.

Om te komen tot efficiënte fiscale handhaving wordt deze taak binnen de organisatie overgedragen aan het Parkeerbedrijf. Het daarvoor beschikbare budget, zijnde € 0,6 miljoen wordt overgeheveld van Programma 4 naar Programma 3. Hiertoe zal via het reguliere proces van begrotingswijzigingen de begroting worden aangepast.

Thema Breda is een duurzame en bestendige stad
Op 3 maart 2017 is door de gemeenteraad een motie aangenomen om een duurzaamheidscentrum te faciliteren met een online en offline informatiepunt. Een duurzaamheidscentrum in de stad is ook opgenomen in de duurzaamheidsvisie 2030. De omvang van de kosten voor 2017 wordt geraamd op ca. € 100.000,-. Binnen de afwegingen bij de Voorjaarsnota 2017 is bestuurlijk onderkend dat hiervoor een voorstel kan worden gedaan om hier invulling aan te geven.  

Externe ontwikkelingen

De geschetste externe ontwikkelingen in het programma behoeven geen aanpassing per de peildatum van 1 april 2017.