Begrotingswijzigingen

Begrotingswijziging

Programma 3 Duurzaam wonen in Breda
Zoals bij de inhoudelijke afwijkingen is aangegeven dat deze taak voor een efficiënte fiscale handhaving binnen de organisatie wordt overgedragen aan het Parkeerbedrijf. Het daarvoor beschikbare budget, zijnde € 0,6 miljoen wordt overgeheveld van Programma 4 'Basis op orde in Breda' naar Programma 3 'Duurzaam wonen in Breda'. Hiertoe zal via het reguliere proces van begrotingswijzigingen de Begroting 2017 worden aangepast.

Programma 4 Basis op orde in Breda

In de begroting 2017 is het onderdeel beleid en ondersteuning van de Wijkaanpak ten onrechte onder programma 4 Basis op orde in Breda opgenomen. Deze omissie zal via de begrotingswijzigingen worden gecorrigeerd. Het betreft een verschuiving van € 1,6 miljoen vanuit programma 4 Basis op orde in Breda naar programma 1 Vitaal en Sociaal Breda.

In het kader van de oplevering en het in beheer nemen van nieuwe of gewijzigde openbare ruimte in de stad in 2017, honden uitlaatplaatsen, fontein Kasteelplein, aanlegsteigers, botenhelling, aanlegvoorzieningen, nautisch beheerder, brandkranen, brandputten en watertappunten dienen de beheerbudgetten aangepast te worden. Hetzelfde geldt voor het opgeleverde deel van de Stationslaan. In het meerjarenperspectief zijn hier middelen voor opgenomen.
Van de middelen voor areaaluitbreidingen wordt € 121.662,- ingezet voor extra kosten voor voertuigen die als gevolg van areaaluitbreidingen de afgelopen jaren noodzakelijk waren. Hiermee neemt de opgenomen stelpost bij de directeur Beheer evenredig af. Voor areaaluitbreiding wordt jaarlijks € 350.000 gereserveerd. Als gevolg hiervan dient dit verwerkt te worden in de begroting. Op basis van werkelijke areaaluitbreiding wordt de reservering aangesproken.
Daarnaast wordt ten aanzien van de fiscale handhaving de begroting gewijzigd naar aanleiding van de interne overdracht van de fiscale handhaving. Zie hiervoor ook de toelichting bij Programma 3.

Programma 5 Organisatie en financiën van Breda

Realisatie stelposten:
De momenteel nog in de begroting aanwezige stelpost die is ontstaan binnen de voormalige directie Beheer kan voor € 234.000 worden opgelost. Hiervoor zal de begroting worden gewijzigd en vindt een verschuiving plaats tussen de programma’s 4 en 5 (betreft producten overhead, bedrijfsvoering, riolering, wegen, groen, vastgoedbeheer).

Stelpost onvoorzien:
Via het reguliere proces van begrotingswijzigingen worden de claims op de post onvoorzien, waarvoor door het college is besloten deze te honoreren, verwerkt. Dit voor zover dit nog niet in eerdere rondes is gebeurd.