Bredase uitwerking Van Afval Naar Grondstof (VANG)

4-containergebieden
Afvalservice is in mei 2016 van start gegaan met de Bredase uitwerking van afval naar grondstof. Gestart is in de gebieden waar de huizen ver uit elkaar staan, het zogenaamde 4-containergebied. In deze gebieden is de loopafstand naar een centrale container, namelijk aanzienlijk meer dan 300 meter. Bij hantering van de 300 meter norm is het aantal adressen dat gekoppeld wordt aan de betreffende container (100) te laag. Daarom is in deze gebieden met ongeveer 3.400 huisaansluitingen gekozen voor 4 containers, te weten: 1 voor het restafval, 1 voor plastic verpakkingen en lege drankpakken, 1 voor papier en karton en 1 voor het groente-, fruit- en tuinafval.  Binnen dit pakket hadden de mensen, in het kader van maatwerk,  de keuze voor een ander formaat container, meerdere containers of voor inzameling met een zak voor plastic verpakkingen en drankpakken.

In het 4-containergebied heeft 37% voor een afwijking van het standaardpakket gekozen.
Bij het merendeel (30%) betreft het de aanvraag van 1 of meerdere extra gft containers. Slechts 7% wilde geen container voor plastic verpakkingen en drankpakken en koos voor een zak.

Met de ervaring van het 4 containergebied weten we dat het veel extra tijd en inspanning kost om de papier container om te transformeren naar een gft container.
Ook de bestikkering op de containers bleek veel lastiger te verwijderen als aanvankelijk was aangenomen.

Circa 300 papiercontainers konden niet omgezet worden naar gft container omdat er geen chipnest in zat (oude containers), danwel de containers van te slechte kwaliteit waren.  
Er zijn veel vragen/meldingen binnengekomen. Zie grafiek.

 

*Inovim is de aannemer die de containers heeft omgewisseld en uitgezet. Mensen konden via website keuze doorgeven of bellen.
De vragen varieerden van vragen over de veranderingen, verzoek om extra containers (meer dan 2 extra containers), maatwerk mogelijkheden en de inzamelfrequentie van de gft container, al deze vragen zijn beantwoord. In het begin van de nieuwe inzameling met nieuwe routes zijn er enkele tientallen meldingen binnen gekomen over containers die niet geleegd waren. Deze meldingen zijn nagenoeg allemaal dezelfde dag nog opgelost.

In mei 2017 worden in het 4-containergebied sorteeranalyses voor het huishoudelijk restafval uitgevoerd om de samenstelling van het restafval, en dus de feitelijke wijze van afval scheiden, te bekijken. Dit om een vergelijking te kunnen maken met de situatie van vóór de nieuwe manier van inzameling in dit gebied. In 2016 is voor de implementatie VANG een 0 meting uitgevoerd in dit gebied.

Ondergrondse-gebieden

Gebied A:
In december 2016 is het eerste gebied, gebied A, waar ondergrondse containers worden geplaatst geïnformeerd. Het betreft om circa 15.000 adressen in Ulvenhout, Bavel, Blauwe kei, IJpelaar, Overakker, Ginneken, Nieuw-Wolfslaar en Ruitersbos. De bewoners hebben thuis een brief ontvangen met een bewaarboekje en een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Ook zijn de mensen geïnformeerd over de voorlopige locaties van de ondergrondse containers.
Er zijn 7 informatiebijeenkomsten georganiseerd die in het algemeen goed zijn bezocht. In totaal hebben ruim 200 bewoners de bijeenkomsten bezocht.

Op 20 januari 2017 is het aanwijzingsbesluit inclusief het locatieplan en de nota van beantwoording zienswijzen gepubliceerd. Deze stukken zijn terug te vinden op www.overheid.nl en op de website van gemeente Breda. Tegen het besluit kan door indieners van een zienswijze beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

Vervolgens is voor in gebied (A) gestart met de uitvoering. In Ulvenhout, Bavel, Ginneken, Blauwe kei, IJpelaar, Overakker, Nieuw Wolfslaar en Ruitersbos zijn / worden de ondergrondse containers geplaatst (met ingang van week 10). Alle betrokken adressen ontvangen 2 brieven: 1 brief waarin men de keuze voor de containers aan huis kan doorgeven en 1 met daarin de afvalpas en de data van omwisseling en de startdatum van de  nieuwe inzameling. Tevens ontvangen de mensen daarbij een kaart met uitleg over het gebruik van de ondergrondse container en het aanbieden van grof vuil bij het milieustation of via de haalservice. Deze communicatie wordt in alle (ondergrondse)gebieden zo uitgevoerd.

Aanvankelijk was het ook de bedoeling om in gebied A de huidige groene papiercontainers te gebruiken/om te bouwen voor de gft inzameling. Hiervoor zou enkel het (kleur) deksel vervangen moeten worden en de container van nieuwe stickers en chip worden voorzien. Gezien de ervaringen met deze transformatie in het 4-containergebied en het feit dat bleek dat de kwaliteit van veel van de papiercontainers nog slechter was dan de containers in het 4-containergebied zijn de oude papiercontainers uiteindelijk niet ter plaatste hergebruikt.
Alle papiercontainers zijn afgevoerd naar de op- en overslag waar de containers die wel geschikt zijn voor hergebruik worden uit gesorteerd en vervolgens worden ingezet in de  gebieden B en volgende.
Het niet kunnen aanwenden levert een extra kostenpost op. Hiervoor kan de volgende indicatie worden gegeven. Uitgaande van maximaal 61.800 te vervangen papiercontainers betreft het een jaarlijks bedrag van € 70.000 met een afschrijftermijn van 10 jaar.  (zie bijlagen kosten berekening).

Tijdens het plaatsen van ondergrondse containers in gebied A was sprake van enkele onverwachte zaken zoals asbest in de grond, hoge grondwater stand, en onverwacht aangetroffen kabels en leidingen ed. Deze situaties worden steeds direct in het werk opgepakt en opgelost.

Gebied B:
In december 2016 zijn de bewoners uit de wijken Brabantpark, Heusdenhout, Teteringen, Haagse Beemden, Fellenoord, Schorsmolen, City, Chasse en Valkenberg (gebied B) middels de eerder genoemde aanpak van gebied A geïnformeerd. In totaal zijn er 13 bijeenkomsten georganiseerd die bezocht zijn door ruim 550 bewoners.

Gebied C:
In maart 2017 zijn de bewoners uit de wijken Tuinzigt, Heuvel, Haagpoort, Hoge Vucht, Westerpark, Boeimeer, Effen, Princenhage, Sportpark, Belcrum, Station en Zandberg (gebied C) geïnformeerd. Er zijn 7 informatiebijeenkomsten belegd, tot nu toe hebben bijna 400 bewoners de bijeenkomsten bezocht.

In de gehele periode zijn onderstaande meldingen binnengekomen. Op al deze meldingen is gereageerd.  


*Inovim is de aannemer die de containers heeft omgewisseld en uitgezet. Mensen konden via website keuze doorgeven of bellen

Naast de veranderende inzameling aan huis wordt ook gewerkt aan:

Maatwerk bij hoogbouw
In overleg met woningbouwcorporaties, vereniging van eigenaren wordt waar nodig en mogelijk maatwerk afgesproken over de nieuwe manier van afvalinzameling.
In de meeste gevallen waar nog met stortkokers wordt gewerkt zal deze mogelijkheid verdwijnen en wordt de mogelijkheid geboden zowel inpandig als uitpandig afval gescheiden aan te bieden: GFT, kunststofverpakkingen en drankenkartons, papier en restafval. Het betreft hier een continue proces dat veel energie en tijd vergt om met betrokken woningbouw coöperaties en VvE’s afspraken te maken.  

Mazzelkontjes (pilot wasbare luiers)
Om de hoeveelheid restafval voor ouders met kinderen in de luiers te verlagen is een pilot gestart met wasbare luiers. Er hebben zich meer dan 100 ouders aangemeld. Er wordt gestart met een groep van 40 geselecteerde ouders. Op 10 mei 2017 heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden. De pilot wordt begeleid door Kaatje Katoen en Milieucentraal en wordt gebruikt voor het VPRO programma Tegenlicht groen goud.

Inzet grof vuil trein
De grof vuil trein is ingezet op 5 mei 2017 in de Roeselarestraat (5 flats) en de Jan Darkenissestraat (flat Moerwijkzicht) in samenwerking met Alleewonen. AlleeWonen zet vrijwilligers in om toezicht te houden. Ook de afdeling toezicht  en handhaving is hierbij aanwezig geweest om informatie te geven en een oogje in het zeil te houden. AlleeWonen heeft de bewoners geïnformeerd. De bewoners mochten hun afval vanaf 8.00 uur tot 15.30 uur op straat aanbieden. Afvalservice heeft het opgehaald vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur, met een grofvuil wagen, wagen voor elektrische apparaten en licht chemisch afval zoals verf.
Op deze opschoondag is er ruim 8 ton gescheiden afval ingezameld.
Na de opschoondag worden inpandig containers geplaatst voor plastic verpakkingsafval en drankkartons. Deze actie wordt door alle partijen als succesvol ervaren.  

De grof vuil trein wordt de rest van het jaar op meerdere plaatsen ingezet. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang.

Zondag openstelling milieustation Slingerweg
Vanaf september 2016 is het milieustation aan de Slingerweg van 10:00 tot 14:00 uur geopend. Sinds de opening zijn de bezoekersaantallen verdrievoudigd. In het begin gemiddeld 20 bezoekers per uur, naar momenteel bijna 60 bezoekers per uur. Onderzoek onder bezoekers laat zien dat:

  • Bijna alle respondenten (99%) maakten voorheen al gebruik van het milieustation. De opening op zondag trekt dus vooral 'reguliere klanten' aan.
  • Ruim acht op de tien respondenten (87%) bezoeken meerdere malen per jaar naar het milieustation. Drie op de tien (31%) doen dit minimaal één keer per maand.
  • Bijna tweederde van de respondenten (64%) bezocht voorheen het milieustation meestal op zaterdag.
  • Vier op de tien respondenten (42%) bezoeken het milieustation op zondag, omdat men minder tijd heeft op andere dagen. Ook verwacht ruim een kwart (27%) dat het minder druk is op zondag.
  • Acht op de tien respondenten (80%) verwachten in de toekomst vaker het milieustation te bezoeken op zondag.
  • Ruim tweederde van de respondenten (71%) is (zeer) tevreden over de openingstijden op zondag. Eén op de vijf (22%) wil langere openingstijden
  • Respondenten weten vooral via internet (40%) en via via (19%) dat het milieustation op zondag open is.
  • Alle respondenten hebben het milieustation als inwoner bezocht. Er waren geen respondenten die dit namens een bedrijf deden.

Afvalcoaches
Voor communicatie, educatie en gedragsbeïnvloeding worden afvalcoaches ingezet. Gestart wordt met 4 afvalcoaches. Deze afvalcoaches zijn geworven in samenwerking met het werkgevers servicepunt West-Brabant. Het betreft hier personen uit de participatiewet.
De afvalcoaches worden na een inwerkperiode van twee maanden voor één jaar ingezet bij Afvalservice en leveren zo een bijdrage aan het VANG project en doen op deze manier gedurende één jaar werkervaring ervaring op met als doel daarna door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt.
Er is een uitgebreid inwerkprogramma opgezet door afvalservice in samenwerking met de afdeling Toezicht en Handhaving.
De inzet van de afvalcoaches zal in 2017 verder uitgebreid worden naar maximaal 8.

Boa’s
Voor de aanpak van onder andere verkeerd bijgeplaatst afval wordt 1 extra toezichthouder ingezet.

Communicatie en gedragsbeïnvloeding
Bij verkeerd aangeboden afval in een container aan huis (groente-, fruit- en tuinafval, papier en karton, plastic verpakkingsafval en drankkartons) ontvangen mensen een rode kaart aan de container en een brief in de brievenbus met extra informatie over wat waar wel bij mag. Hiervoor worden ook met name de afvalcoaches ingezet.

Mensen ontvangen een informatiekaart over het gebruik van de ondergrondse container en het aanbieden van grof vuil (via milieustation of via de haalservice).

Met push-berichten via facebook wordt informatie gegeven over de nieuwe inzameling. Het speciaal daarvoor bestemde filmpje is reeds 55.000 keer bekeken.

Samenwerking in Prinsenbeek met SKOPP
Met SKOPP zijn afspraken gemaakt. Er hebben gesprekken plaatsgevonden tussen het bestuur van SKOPP (Stichting Kringloop Oud Papier Prinsenbeek), de scouting en de gemeente over de wijze waarop SKOPP en de scouting samen met de inwoners van Prinsenbeek een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de VANG-doelstelling.
De afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst.

Bijlage Stand van zaken tot en met week 15
5 Wijken afgerond, betreft 4.939 aansluitingen.


In de gearceerde gebieden (gebied A) staan de ondergrondse containers al.