Rapportage Gegevensset Sociaal Domein

Inleiding
Met de gemeenteraad is overeengekomen dat het college ten tijde van de bestuurlijke rapportages de gemeenteraad op de hoogte brengt van gegevens die beelden geven over de impact van de nieuwe taken die de gemeente vanaf 2015 in het sociaal domein hebben gekregen. Hierbij treft u de laatste versie aan van de gegevensset sociaal domein. Het afgelopen jaar is door college en stad gezamenlijk een nieuwe monitor sociaal domein ontwikkeld. Na het zomerreces zal deze in een raadsinformatiebijeenkomst worden besproken met raad en stad. Het is onze intentie de periodieke oplevering van deze vernieuwde monitor zodanig te plannen, dat de inhoud de raad ondersteunt in haar kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid.  Daarnaast wordt momenteel het jaarlijkse cliënt ervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd en is het college ook betrokken bij het lopende rekenkameronderzoek naar dat zelfde onderwerp.

Tijdig, nabij, integraal en op maat
Breda Doet noemt vier begrippen die leidend zijn voor de manier waarop gemeente en partners sinds de decentralisaties de zorg en ondersteuning organiseren in de stad: tijdig, nabij, integraal en op maat. Dit houdt ook in dat we als gemeente ook onszelf beter moeten organiseren. De verschillende teams met professionals, bijvoorbeeld de Wmo wijkteams, de leerplichtambtenaren, de Kredietbank (schuldhulpverlening) en het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), willen zo samenwerken dat we meer dan in het verleden invulling kunnen geven aan de vier kernbegrippen. Daarvoor zijn verschillende acties in gang gezet. Zo werken we met de CJG-partners aan de doorontwikkeling van de CJG-organisatie en passen we ook de organisatie van onze activiteiten op het gebied van werk en inkomen aan. Met alle teams samen werken we aan thema’s als regievoering (Hoe werken we optimaal samen met een gezin en met elkaar als er sprake is van multi-problematiek?). We onderzoeken momenteel de mogelijkheden van een ondersteund IT systeem daarbij. Ook leren we met en van elkaar hoe we met burgers tot maatwerk in ondersteuning kunnen komen wanneer dat effectiever is dan regulier aanbod. Met de partners van Zorg voor Elkaar Breda werken we aan de doorontwikkeling van onze aanwezigheid in de wijken.

De uitvoeringspraktijk in de 2e helft van 2016
Breda kent momenteel drie ingangen voor inwoners en instellingen met informatie- en hulpvragen over het sociaal domein. In 1.828 gevallen is contact opgenomen met het CJG via het algemene nummer over informatie- en hulpvragen in het kader van de Jeugdwet. Daarnaast werd 25.100  maal contact opgenomen met het gemeentelijke Servicepunt (ook Atea vragen). Zorg voor Elkaar Breda had in de 2e helft van 2016 in totaal 860 aanvragen. Het aantal inwoners dat contact zoekt met Zorg voor Elkaar neemt significant toe;  een positief signaal over het aantal mensen dat bereikt wordt met dit netwerk.
Zodra een Bredanaar zich meldt met een zorg-of ondersteuningsbehoefte wordt er gezamenlijk gekeken welke mogelijkheden er zijn om op eigen kracht of met behulp van algemeen toegankelijke voorzieningen in deze behoefte te voorzien. Soms is dat niet voldoende en zal de Bredanaar daarna aanspraak willen maken op een maatwerkvoorziening. (In de Jeugdzorg spreekt men van niet vrij toegankelijke zorg). Die dient dan, indien rechtmatig, snel toegekend te worden.
In onderstaande tabel staat de werkelijke duur (in dagen) weergegeven van de perioden waarin de cliënt wordt geholpen in Breda:

Werkelijke periode (in dagen) waarin gezamenlijk de mogelijkheden worden bezien

Administratieve afwerkingsperiode (in dagen) van verzoek tot maatwerkvoorziening

Wmo

37

34

383

8

5

6

Participatie

13

11

14

21

17

19

Schuldhulpverlening

29

25

27

11

3

3

Jeugdhulp

nb2

nb2

nb2

nb2

nb2

nb2

1 Vanaf september beschikbaar, eerder was er geen valide informatie.
2 Op de volgende pagina wordt een toelichting gegeven op het ontbreken van deze cijfers.
3 Toename als gevolg van het gezamenlijk zoeken naar een oplossing voor de doelgroep van Beschermd Wonen, alsmede de groei in aantal meldingen.

Toelichting op ontbreken valide cijfers Jeugdwet:
In voorgaande Rapportage Gegevensset Sociaal Domein is aangegeven dat de doorlooptijden van de Jeugdwet waren toegenomen. Middels een brief aan de Raad (kenmerk BRD/2016.6687) is hiervoor een verklaring gegeven.
In het verlengde hiervan geeft het CJG thans aan dat er geen betrouwbare cijfers kunnen worden aangeleverd.  De reden hiervoor is dat er per cliënt in veel gevallen sprake is van meerdere beschikkingen en meerdere (vernieuwde of herziende) plannen van aanpak. Zo kan er in het begin van 2015 een eerste contact zijn geweest met een cliënt waarna vervolgens twee of meer keren een (ondertekend) plan van aanpak is aangeboden en dat ondertussen ook vijf (verlengingen), op meerdere verschillende momenten, van beschikkingen zijn afgegeven.

In de 2e helft van 2016 zijn er 34 klachten ingediend. De bezwaarschriften waren voornamelijk tegen besluiten op basis van de Participatiewet. Tegen besluiten ingevolge de Jeugdwet is in deze periode één bezwaarschrift ingediend en er zijn vijf bezwaarschriften ingediend tegen besluiten ingevolge de Wet gemeente schuldhulpverlening.

Klantgroepen in de 2e helft van 2016
Om steeds scherper beeld te krijgen hoe Breda er voor staat, is het nodig inzichtelijk te maken hoeveel Bredanaars met behulp van mantelzorgers in hun behoefte kunnen voorzien, hoeveel Bredanaars met behulp van algemeen toegankelijke voorzieningen in hun behoefte kunnen voorzien en hoeveel Bredanaars met behulp van een maatwerkvoorziening door de gemeente ondersteund worden.
Mantelzorgondersteuning
Vanuit Steunpunt informele zorg (StiB) worden 4.386 mantelzorgers en zorgvragers (daar waar het sociale netwerk ontbreekt) ondersteund. Daarnaast werken 362 vrijwilligers aan de ondersteuning van mantelzorgers. StiB heeft in de 2e helft van 2016 circa 120 koppelingen gemaakt tussen een vrijwilliger en een mantelzorger. In heel 2016 zijn 616 koppelingen gemaakt. In 2015 waren dit er 650.
Het takenpakket van StiB bestaat uit: bieden van ondersteuning door middel van voorlichting (preventie) en het geven van informatie en advies (vraagbaak en ziektebeeld-gerelateerd). Daarnaast zijn er intensieve begeleidingstrajecten voor mantelzorgers op maat door middel van cursussen en bijeenkomsten, lotgenotencontacten en familiegesprekken. Om mantelzorgers te ontlasten en daar waar het netwerk ontbreekt, zet StiB zorgvrijwilligers in ter ondersteuning (respijtzorg). Daarnaast vervult StiB een rol als kenniscentrum naar samenwerkingspartners om samen zoveel mogelijk mantelzorgers in Breda te ondersteunen.

Maatwerkvoorzieningen
Voor wat betreft de maatwerkvoorzieningen zien we het volgende beeld:
In de 2e helft van 2016 waren er in totaal 12.387 cliënten met één of meerdere maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo. Vervoersvoorzieningen (47% van de cliënten) en huishoudelijke verzorging (40% van de cliënten) komen het meest voor.

Aantal cliënten per Wmo voorziening (GWS)*

Huishoudelijke verzorging, vervoers- en woonvoorzieningen

Begeleiding

Beschermd Wonen

Huishoudelijke verzorging

Verplaatsings-voorzieningen

Vervoers-voorzieningen

Woon-voorzieningen

Begeleiding

Persoonlijke verzorging

Kortdurend verblijf

2e helft 2016 (december 2016)

5.000

2.100

5.831

1.537

2.142

42

7

877

1e helft 2016 (juni 2016)

4.137

1.961

5.034

1.375

2.005

58

47

599

Er waren in de 2e helft van 2016 (peildatum 1 december 2016) in totaal 4.597 uitkeringen in het kader van de Participatiewet en 332 uitkeringen in het kader van de IOAW. De nieuwe participatieladder geeft aan of een klant participeert of niet. De indeling van klanten in ‘Arbeidsbemiddeling’ en ‘Zorg en activering’ is hierbij losgelaten, analoog aan het uitvoeringsprogramma Participatie.

Aantal uitkeringen participatie (GWS)

2e helft 2016
(december 2016)

4.597

332

1.123
(298 intern & 825 extern)

1e helft 2016
(juni 2016)

4.914
1972 (ABB) & 2942 (ZAB

x

1.147
(311 intern & 836 extern)

Voor de Jeugdwet is het aantal trajecten in de Jeugdhulp in de 2e helft van 2016 weergegeven.  

Aantal trajecten (2e helft 2016) in het kader van de Jeugdwet*

2e helft 2016
(december 2016)

2.890

245

70

1e helft 2016
(juni 2016)

2.710

265

75

*Voorlopige cijfers CBS

Monitor Sociaal Domein

Op dit moment wordt er binnen de gemeentelijke organisatie gewerkt aan de Monitor Sociaal Domein. De structuur van het Programma Vitaal en Sociaal Breda uit de Begroting van 2017, vormt de basis van deze monitor. Zoals het programma in de begroting zal ook de Monitor Sociaal Domein uit zes thema’s bestaan:

  • Opgroeien
  • Leren, ontwikkelen en werken
  • Betrokken zijn
  • Leven!
  • Ontmoeten
  • Thuis

In de monitor zal een algemeen beeld worden gegeven van de Bredanaars op het Sociaal Domein (denk aan potentiele kwetsbaarheid, ervaren eenzaamheid etc.). In dit algemene beeld wordt zowel ingegaan op het effect van de inzet in het sociaal domein, evenals op sterke en verbeterpunten in het proces waarin die inzet tot stand komt. Voor een beeld per thema wordt geput uit verschillende bronnen, zoals deze bestuursrapportage, maar vooral uit resultaten uit andere onderzoeken, zoals het Cliëntervaringsonderzoek Wmo en de Bewonersenquête. Tot slot wordt per thema een kwalitatieve component opgenomen, waarbij bewoners en professionals aan het woord komen.