De basis op orde in Breda Berap

Programma 4. Basis op orde in Breda

Afwijkingen programma en thema's

Thema Beheer van de openbare ruimte
Als gevolg van de vertraging van activiteiten binnen het project VANG (Van Afval Naar Grondstof) worden er in 2017 meer kosten gemaakt dan begroot. Het negatieve resultaat zal worden afgedekt middels een onttrekking uit de voorziening Afvalservice.
Deze voorziening is toereikend omdat het overschot van 2016 als gevolg van uitstel van activiteiten deel uitmaakt van deze voorziening.
Bij de vaststelling van de Bredase uitwerking Van Afval Naar Grondstof (VANG) is afgesproken dat de raad periodiek bij de bestuursrapportage wordt geïnformeerd over de voortgang. Om deze reden is bij deze bestuursrapportage een stand van zaken VANG bijgevoegd.

In het kader van de Nedvang-subsidie is voor het vierde kwartaal 2016 een inschatting gemaakt ten aanzien van de opbrengsten die de gemeente ontvangt uit het Afvalfonds voor de inzameling van plastic verpakkingsafval. De gemaakte inschatting is te hoog gebleken. Een vertraging bij afvalverwerker SUEZ ligt daaraan ten grondslag. Dit nadelig verschil komt ten laste van 2017.

In 2017 is het onkruidbestek verhardingen opnieuw aanbesteed. Het begrote bedrag voor dit uitbestede werk is € 950.000,-. Duidelijk is geworden dat het feitelijke bedrag € 1.200.000,- bedraagt. Oorzaak is de enorm gestegen vraag naar chemievrije onkruidbestrijding als gevolg van het verbod op het gebruik van chemische middelen in de openbare ruimte. Met deze overschrijding van € 250.000 is in de begroting geen rekening gehouden. Er wordt binnen bestaande middelen gezocht naar een oplossing.

In 2016 zijn werkzaamheden aan het Oude Vest riool door de arbeidsinspectie stilgelegd. Deze werkzaamheden vinden in eigen beheer plaats waardoor de boete voor rekening komt van de gemeente Breda. De onvolkomenheden zijn zeer snel verholpen waardoor de werkzaamheden geen vertraging hebben opgelopen. Wel heeft de arbeidsinspectie de gemeente Breda een boete opgelegd van totaal € 45.000. Er zijn de nodige maatregelen genomen om herhaling hiervan in de toekomst te voorkomen.

Externe ontwikkelingen

De geschetste externe ontwikkelingen in het programma behoeven geen aanpassing per de peildatum van 1 april 2017.